Wij geloven:

Dat de Bijbel in zijn geheel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is, dat het hoogste gezag heeft voor ons leven.
In de enige en levende God, eeuwig bestaande in drie personen in volmaakte eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
In de innerlijke verwording van de mens door de zondeval en daarom in de noodzaak van bekering en wedergeboorte door genade en door geloof alleen en in de eeuwige scheiding van God voor diegenen die uiteindelijk onbekeerlijk blijven.
In de maagdelijke geboorte, het zondeloos leven, de verzoenende dood, de overwinnende opstanding, de hemelvaart en de voortduren de voorspraak van onze Heer Jezus Christus.
In rechtvaardiging en heiliging van de gelovige voor de troon van God door geloof in het volbrachte werk van Christus.
In de instelling door Jezus van de doop in water door onderdompeling en van de viering van de maaltijd des Heren.
In de doop van de Heilige Geest en de beschikbaarheid van de gaven van de Geest voor alle gelovigen.
In het heiligende werk van de Heilige Geest, door wiens inwonende kracht de gelovige in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en de vrucht van de Geest in zijn leven openbaar komt.
In de toerusting van de gemeente door apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. De verantwoordelijkheid voor de plaatselijke gemeente rust bij de voorganger en oudsten.
In het voorrecht en de verantwoordelijkheid om tienden en offers aan de Heer te brengen.
In de realiteit van het lichaam van Christus, bestaande uit wedergeboren en als zodanig levende gelovigen, ongeacht hun denominatie.
Dat wij vanuit de overwinning van Jezus aan het kruis en vanuit zijn Opstanding een geestelijke strijd hebben te voeren tegen de duivel en zijn demonen.
In de persoonlijke en zichtbare wederkomst van de Heer Jezus Christus en de eeuwige gemeenschap met Hem voor alle wedergeboren gelovigen.