Roeping en visie

In 1974 kwam Wim Odendaal radicaal tot bekering door straat-evangelisatie en werd vervuld met de Heilige Geest. Hij werd lid van de Pinkstergemeente ‘Fildelfia’ in Deventer waar het Zweedse voorgangersechtpaar Stig en Tonnie Sagström zijn geestelijke ouders werden. Kort daarna werd hij gedoopt. Hij werd vurig christen die overal de mensen die op zijn pad kwamen confronteerde met Jezus Christus. Hij werd betrokken bij verschillende activiteiten van de gemeente; volgde in Nederland de Kader Bijbelschool van de Fildelfia Gemeente in Deventer en de twee-jarige avond-bijbelschool Sion in Meppel. Hij werd bestuurder en leider van de Fildelfia Gemeente.

Als leider van de christelijke koffiebar ‘Agape’ was Wim nauw betrokken bij de opvang en begeleiding van tweede generatie Turkse jongeren. In samenwerking met een Turkse evangelist organiseerden zij evangelisatie campagnes onder deze doelgroep. Door zijn werk onder Turkse jongeren bracht hij werkbezoeken aan Turkije en legde contact met de turkse pinksterkerken. In Turkije kwam hij in contact met gevluchte Iraanse christenen. In Nederland werkte Wim Odendaal samen met de christelijke organisatie ‘Gospel for Gast’ en verschillende overheidsinstanties om deze vluchtelingen op te vangen en te begeleiden.

In 1988 kwam Wim, zakelijk gezien, in grote problemen. In die periode verloor hij zijn bedrijf, zijn geld; door echtscheiding zijn vrouw en kinderen.

Uiteindelijk kwam hij als zwerver in Amsterdam terecht. Maandenlang zwierf hij met een Iraanse vriend in de Redlight Zone van Amsterdam. Zijn vrienden waren dealers, drugsverslaafden, prostituees. Hij werd één van hen, zonder hoop. Soms slapend in een huis voor daklozen, soms bij een vriend of in auto’s. Hij heeft vaak uitgeschreeuwd naar God in deze periode.

God was hem genadig.

Hij kwam in contact met christenen van de Victory Outreach kerk. De kerk met een hart voor verslaafden en outcast. Deze mensen omarmden hem en het enige wat ze zeiden was: Jezus houdt van je, kom terug!

Wim herstelde bij Victory Outreach.

In 1995 kreeg hij een profetisch woord van pastor Joffry Leito van Victory Outreach Amsterdam: God gaat al je verloren jaren terug geven!

Bij Victory Outreach leerde Wim zijn huidige vrouw Sonja kennen. En toen ze trouwden was er maar één ding: Ik en mijn huis zullen de Here dienen. Samen dienden ze bij Victory Outreach Lelystad, Amsterdam en Rotterdam.

Tussen 1999 en 2001 was Wim één van de leiders en de rechterhand van Sergio Allauca. de directeur van de mannen Home/Rehabilitatie van Victory Outreach Rotterdam. Tussen 1997 en 1999 volgde hij de Victory Outreach School of Ministries in Amsterdam. Begin 2001 namen Wim en Sonja afscheid van Victory Outreach.

In september 2001 werden Pastors Wim en Sonja Odendaal samen met Pastor Sergio en Mary Allauca in een speciale dienst door vertegenwoordigers, pastors en oudsten van de VPE (Assemblies of God Nederland), de Jonah Gemeente Ede en Pinkstergemeente Filadelfia Deventer, ingezegend als voorgangers en als zendelingen uitgezonden naar Peru.

Twee echtparen, komend uit een moeilijke achtergrond van kinderhuizen, jeugd/ gevangenis, mishandeling, zwerven, verslaving, prostitutie.

Outcast in ogen van mensen maar vrijgekocht en vrijgezet door de kracht van het bloed van Jezus Christus. Met de zegen van bovengenoemde kerken en organisaties uitgezonden maar zonder enige financiële hulp. Alleen met een opdracht en een visie van God om uit te stappen in geloof en met een profetisch woord en belofte dat God zou voorzien omdat Hij de Heer van alle goud en zilver is. En dat God zo voorzien als team van pastors durfden te vertrouwen op Hem.

In Peru hebben pastor Wim en Sonja Odendaal in het team van pastor Sergio en Mary Allauca als pastors meegewerkt en zijn de mede-founders van de bediening Iglesia Libertad/ Hogares Libertad in Cusco, Peru, welke uitgereikt door middel van evangelisatie naar gedetineerden in de gevangenissen, de risicogroepen en straatkinderen van de stad Cusco, 3300 mtr.hoog in het Andres gebergte in Peru.

Door deze bediening werden er kerken geplant, opvanghuizen voor kinderen, opvanghuizen voor verslaafde mannen en vrouwen opgericht en ambulante hulp gegeven aan ex-gedetineerden. Self- support projecten werden opgezet w.o een restaurant en een lasbedrijf. Het team heeft gepionierd in het grensgebied tussen Peru en Brazilië waar ze een gemeente stichten en een evangelische lagere school oprichten.

Onze God is een betrouwbare God. Ze zijn door verschillende zeer moeilijke situaties heengegaan maar in de jaren die achter hen liggen hebben ze ervaren dat God hen nooit in de steek heeft gelaten en altijd heeft voorzien.

De eerste generatie (straat)kinderen/ jongeren, zijn nu de leiders van verschillende bedieningen in de kerken in Peru. De eerste gemeente Iglesia Libertad is overgedragen aan een nieuwe generatie pastors opgegroeid en voortgekomen uit de eigen kerk; zij hebben de visie gepakt en zijn één van de kerken van de Internationale Apostolische/ Profetische Bediening Libertad para las Naciones van Apostel Sergio en Mary Allauca.

In 2002, het tweede jaar van hun verblijf in Peru kwam er een Woord van God dat pastor Sergio en Mary Allauca de bediening in Peru verder zouden uitbouwen en dat pastor Wim en Sonja Odendaal op en neer zouden vliegen van oost naar west om de bediening te voorzien door middel spreekbeurten in verschillende landen en daardoor ook financieel een goede basis te leggen.

Vanaf die tijd vloog Pastor Wim met tussenpozen van weken, soms maanden op en neer van Peru naar Nederland om een stabiel thuisfront op te bouwen voor de bediening in Peru en om in Peru de bediening te helpen uitbouwen naar een ander niveau.

In 2003, tijdens een bezoek aan Nederland, werd pastor Wim Odendaal uitgenodigd om een multiculturele samenkomst in Amsterdam bij te wonen waar een bekende Afrikaanse voorganger zou spreken. Tijdens de preek stopte deze prediker. Stapt van het podium en komt naar pastor Wim toe en spreekt een profetisch woord: Pastor, God gaat u naar Afrika brengen om een bediening op te bouwen.

In het voorjaar van 2005 maakte God het pastors-echtpaar tijdens een familiebezoek in Suriname duidelijk, dat Hij een andere richting met hen op wilde gaan. Begin 2006 bevestigde God tijdens een spreekbeurt in de Elim Gemeente Hilversum/ Nederland door een profetisch woord dat Hij hen in Suriname wilde gaan gebruiken voor het begeleiden en het hulp geven aan kinderen in nood, aan mensen aan de rand van de samenleving en in de gevangenissen en voor het opzetten van een opvang en rehabilitatie/ trainingscentrum voor ex-gedetineerden en bij zending in het binnenland. Alle deuren in Suriname zouden voor ons van binnenuit geopend worden.

In 2006 werd in Suriname, Stichting House of Suriname, opgericht en werd het pastors echtpaar in een samenkomst van de HICC kerk( Hilversum International Christian Centre, nu Thousand Hills Hilversum International) door voorgangers van bovengenoemde kerk en de voorgangers van volle evangelie gemeente Lelystad en de Jonah gemeente Ede ingezegend en uitgezonden als pastors voor de bediening van House of Hope Ministries Suriname.

In Suriname aangekomen gingen inderdaad alle deuren open en werden zij regelmatig in meerdere kerken uitgenodigd voor spreekbeurten; soms meerdere op een dag.

In in 2007 werden ze door een interkerkelijke bediening uitgenodigd om mee te werken binnen dit team in de Santa Boma gevangenis.

In 2007 werd het eerste gezinsvervangend tehuis voor jongens tussen de zes en twaalf jaar geopend waar jongens tussen de zes en veertien werden opgevangen. De meesten van hen waren kinderen van gedetineerden.

In oktober van hetzelfde jaar kwam de eerste ex-gedetineerde man full time meewerken. Hij had aangegeven dat God hem duidelijk had gemaakt om mee te komen werken in de bediening van House of Hope Suriname. Het pastors echtpaar liet hem naar een interkerkelijke Bijbelschool gaan. Na afronding van deze studie kreeg hij de gelegenheid om verder te gaan studeren en hij koos voor toegepaste psychologie. Daarna kreeg hij de gelegenheid om de lerarenopleiding te volgen aan de Antonie Kom Universiteit. Begin 2008 werd hij ingezegend als pastor. Eind 2008 trouwde de door ons ingezegende pastor.

In 2008 werd het team van House of Hope middels contacten met Ministerie van Justitie/ Delinquentenzorg uitgenodigd om aan christen gedetineerden blok studie en counseling te geven in de Duisburg gevangenis en later ook in Santa Boma. De aanleiding hiertoe was een schrijven van Pastor Wim Odendaal aan het ministerie van Justitie omdat door zijn ervaring in de gevangenissen in Peru is gebleken dat bekering door evangelisatie in de gevangenissen geen garantie vormen om na vrijlating niet terug te vallen in het oude gedragspatroon.

Met het leggen van een fundament door middel van speciale studie,s en counseling en het bouwen van relaties met mannen, die in de gevangenis Christen zijn geworden. Dit belangrijk is omdat ook in Suriname nauwelijks van reclassering kan worden gesproken en men na vrijlating vaak in een gat valt.

House of Hope Suriname geeft sinds 2008 ambulante hulp en heeft sinds 2012 de mogelijkheid van tijdelijke opvang, interne begeleiding, geestelijk en sociaal/ maatschappelijk en een interne training voor ex-gedetineerde mannen om deze geleidelijk aan weer in de Surinaamse maatschappij te doen terugkeren.

Naast de opvang heeft het pastorsteam een self-support landbouwproject opgezet. In 2008 werd daar reeds op kleine schaal mee begonnen om in de eigen behoeften te kunnen voorzien. Eind 2012 ontvingen Houses of Hope Ministries Suriname een donatie zodat begin 2013 gestart kon worden om 2 hectare landbouwgrond behorend bij het huis ontwikkeld kan worden en kan gaan voorzien in de benodigde financiën welke nodig zijn om de verschillende onderdelen van de visie te ontplooien.

In november 2009 werd Pastor Wim Odendaal uitgenodigd om te spreken op een Internationale Apostolisch/ Profetische Conferentie in Peru. Op de laatste dag van deze conferentie werd hij gezalfd en door handoplegging afgezonderd en bevestigd als apostel voor de bediening van Houses of Hope Ministries International.

In 2010 besloot het  door ons ingezegende pastorsechtpaar een andere richting op te gaan en werd de samenwerking met Houses of Hope Ministries Suriname beëindigd

In overleg met het Ministerie van Sociale Zaken is besloten in het voorjaar van 2011 de opvang van kinderen te beëindigen en de hulp aan kinderen in nood op andere manieren te geven.

In de loop van 2011 is Apostel Wim Odendaal en het team van Houses of Hope Ministries Suriname begonnen met een huiswerkbegeleiding-project voor de kinderen van het dorp Pikin- Slee in Boven- Suriname. In oktober van 2012 heeft de regering van Suriname besloten de huiswerkbegeleiding van alle scholen in Suriname voor haar verantwoordelijk te nemen en konden we ons project met een gerust hart overdragen.

In november 2011 werd broeder Ronnie Vaarnold door Apostel Wim. Odendaal en door het bestuur van Houses of Hope Ministries International  aangesteld als directeur van House of Hope Ministries Suriname.

In december 2012 werd hij apart gezet en ingezegend voor deze bediening door Apostel Wim Odendaal en Apostel Eric Tjin Kon Kiem in een samenkomst van Tabernacle Faith Hope and Love. Broeder Ronnie was lid van bovengenoemde gemeente.

Met ingang van 1 januari 2013 werkt hij full-time in de bediening van Houses of Hope Ministries Suriname.

In 2013 werd Ronnie Vaarnold in Amsterdam, Nederland door Apostel Wim Odendaal en een aantal voorgangers van andere kerken ingezegend als pastor van Houses of Hope Ministries Int. Suriname. In dit jaar werd de bediening overgedragen aan pastor Ronnie Vaarnold en zijn team. Ze werken samen met Prisons Fellowship International/ Suriname en met het Ministerie van Justitie en Politie in Suriname.

In 2010 krijgt Apostel Wim contact met een broeder uit Ghana.

In 2015 brengt hij zijn eerste bezoek aan Ghana.

Inmiddels zijn er in 2020 in Ghana vier pionierende Houses of Hope Ministries International  kerken in verschillende delen van Ghana. Drie kerkgebouwen in aanbouw en verschillende micro-projecten opgezet.

Houses of Hope Ministries International heeft afdelingen en contactpunten in Nederland, Suriname, Peru en Amerika en Ghana..

Pastor Wim Odendaal wordt regelmatig uitgenodigd voor spreekbeurten en conferenties in binnen en buitenland.