Resocialisatie ex-gedetineerden 2005-2013

Gevangeniswerk
Een aantal mannen van het team van Houses of Hope Ministries zijn vanaf het begin werkzaam als geestelijk verzorgers van gedetineerde mannen in de gevangenis. Door oriëntatie en gesprekken met gevangenen en begeleiders binnen en buiten de gevangenis, blijkt dat er in Suriname nauwelijks gesproken kan worden van structurele reclassering of resocialisatie programma’s voor ex-gedetineerden. In overleg met een aantal kerken in Suriname en Nederland is het team van Houses of Hope Ministries in het najaar van 2007 begonnen met een kleinschalig resocialisatieproject voor jonge ex-gedetineerden die in de gevangenis tot geloof zijn gekomen. In het voorjaar van 2008 is het team, op uitnodiging van het Ministerie van Justitie Afdeling. Delinquentenzorg, begonnen met het geven van persoonsgericht onderwijs en counseling in penitentiaire inrichtingen.

Trainingscentrum
Omdat een aantal ex-gedetineerden geen woon- of verblijfplaats hebben, heeft Houses of Hope Ministries in 2011 een huis geopend om zo een aantal jonge ex-gedetineerden voor een periode van 4 tot 6 maanden onderdak te bieden. Ook is een gestructureerd programma opgezet waarbij deze mannen mee kunnen werken in onze self-support projecten en daarnaast geestelijke en sociaal-maatschappelijke begeleiding krijgen. In deze periode leren de mannen hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen en voor zichzelf een kleinschalig project op kunnen zetten om zo in eigen onderhoud te voorzien. Vervolgens kunnen zij met een certificaat en begeleiding van het team van Houses of Hope Ministries weer integreren in de Surinaamse maatschappij.

Landbouwproject
Het self-support project bestaat uit een landbouwproject. Door de opbrengsten die wij hopen te genereren uit de verkoop van groenten, etc. kunnen wij de verschillende projecten ondersteunen. Tegelijkertijd worden de ex-gedetineerden die participeren aan het project de mogelijkheid geboden een opleiding te volgen om een betere toekomst te kunnen opbouwen. De eerste participant aan dit project is in 2007 een opleiding gestart aan een interkerkelijke Bijbelschool in Paramaribo. Hij studeert sinds 2008 ook aan de Anton Kom universiteit nadat hij zijn propedeuse toegepaste psychologie had behaald.

Doel
Door regelmatig overleg met Justitie en overheidsorganisaties in Suriname hopen wij tot en goede samenwerking te komen. Het streven is dat mannen en vrouwen die hun straf hebben uitgezeten een menswaardig bestaan kunnen opbouwen in de Surinaamse samenleving zonder de rest van hun leven gestigmatiseerd te worden. Hen wordt de mogelijkheid geboden een opleiding te volgen en er wordt begeleiding gegeven bij het vinden van een baan. Gedurende het gehele traject vormen de normen en waarden van de Bijbel de basis voor een waardig leven en een hoopvolle toekomst.